През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 241 млн., като на човек от населението се падат 2 323 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на 2019 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени.

На човек от населението се падат 4 544 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.6 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 66.9% при 67.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2019 г. се изразходват 68.4% от произведения БВП. Инвестициите формират 16.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Снимка 456018

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените данни.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 4.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности - 6.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.0%, Строителство - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 4.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното крайно потребление - с ръст от 5.1%, колективното потребление - с ръст от 5.0%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.8%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.