Промишлените предприятия очакват с около 37 процента по-малко инвестиции през тази година спрямо предходната.

С още 11 процента ще се свият инвестициите през следващата година, сочат данните от анкета на Националната статистика.

През 2010-та се предвижда спад с 22 на сто на инвестициите в частния сектор, който съставя преобладаващия дял от общия обем на очакваните инвестиции в промишлеността. В обществения сектор се очаква увеличение на инвестициите с около 30 на сто, но въпреки това няма да се достигне нивото от миналата година.

Около 78% от предвижданите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2009 г. са от предприятията от частния сектор, като мениджърите прогнозират намаление с 36.0% спрямо предходната година.

Предприятията от обществения сектор очакват още по-голямо понижение - с 40.9% по-малко инвестиции през 2009 г. в сравнение с направените преди една година.

Във всички отрасли, с изключение на енергетичните и свързаните с водата отрасли, се очаква намаление на инвестициите най-малко с 40%, като в производството на стоки за дълготрайна употреба то е с относително най-висока стойност - 53.6%.

В енергетичните и свързаните с водата отрасли се предвижда понижение на инвестиционните разходи с 23.6% в сравнение с 2008 година. 
Около 42% от анкетираните предприятия не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

В промишлеността най-голямо намаление на инвестициите през 2010 г. се очаква в производството на недълготрайни потребителски стоки, на хранителни продукти и напитки и на инвестиционни стоки - респективно с 44.1, 32.0 и 29.8%. В производството на стоки за дълготрайна употреба се очаква увеличение на вложенията с 4.1% при предвиждан спад през 2009 спрямо 2008 г. с 53.6%.