Банките са отложили плащанията по кредити за над 6, 06 млрд. лева. Това показват резултати към края на май.

Данните от инициативата на търговските банки за отлагане плащанията по предоставените от тях кредити във връзка с негативните ефекти на карантинните мерки заради COVID-19 (т. нар. мораториум) са следните:

Общо подадените заявления за отсрочване са 101 937 броя. 

Общо одобрените заявления за отсрочване са 80 299 броя или 78, 77% от подадените.

Брутна балансова стойност на подадените заявления 8 538 628 000 лева.

Размерът на подадените заявления представлява 14% от кредитния портфейл на банките, присъединили се към мораториума (към месец април 2020).

Брутна балансова стойност на одобрените заявления 6 064 498 000 лв.

Размерът на одобрените заявления представлява 9.9% от кредитния портфейл на банките, присъединили се към мораториума, (към месец април 2020)

Трябва да се има предвид, че до изтичане на крайния срок за подаване на искания за отсрочване, който изтича тази седмица тези числа ще нарастват.

Все още няма информация колко от подадените и одобрени завления за отсрочване са за кредити на фирми и колко - на граждани.

Над 20 хиляди длъжника са поискали отлагане на плащанията си

Над 20 хиляди длъжника са поискали отлагане на плащанията си

За три дни от действието на мораториума

Няма също така информация колко от подадените и одобрени заявления за отсрочване от граждани са по жилищни заеми.

Всички тези данни са важни, за да се направи безпристрастен анализ за финансовото състояни на гражданите и бизнеса и отражението на карантината върху него.

Прави обаче впечатление сравнително ниският процент на исканията за отлагане - както върху общия обем на заемите, така и върху общия им брой.

Припомняме, че това имат право да направят както граждани, така и фирми, които са в състояние да докажат, че са загубили доход заради противоепидемиологичните мерки. Другото важно условие е кандидатите да нямат просрочия повече от 90 дни по кредитите си.

Може да се кандидатства за отлагане на плащанията както на лихви, такси и комисиони и главници по задълженията към банки, така и само за главници. Срокът на отлагане не бива да надвишава 6 месеца, но не по-късно от края на годината. При сключване на договора за отлагане длъжникът и кредиторът подписват нов погасителен план за изплащане за периода след изтичането на мораториума както на отложените за неговия срок суми, така и на остатъчната част на дълга.

Самият срок на мораториум, както и на дължимите плащания, върху които той ще се разпростира, се договарят с банката по заявка на клиента.

Срокът на новия погасителен план, който ще влезе в сила след приключване на мораториум, също е въпрос на договаряне. Плащането на отложените суми, конкретно за гражданите, обаче едва ли ще бъде разсрочвано за повече от една година за потребителските кредити и за повече от пет години за жилищните заеми.

Банките започнаха да отлагат плащанията по кредити

Банките започнаха да отлагат плащанията по кредити

Повечето вече обявиха на сайтовете си условията за длъжниците си

Гражданите и фирмите могат да кандидатстват за отлагане чрез онлайн банкирането си, със заявка по е-mail, oт интернет страницата на банката или в нейните клонове.