Равнището на безработица през март 2016 г. е 9.9%, като то се свива с 0.16 процентни пункта спрямо февруари. Тогава безработицата закова на равнище от 10%.

В сравнение с данните от преди една година (март 2015 г.), равнището на безработица намалява с 1.1 процентен пункт, съобщават от Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 324 309 безработни лица. Те намаляват с 5 301 спрямо февруари. В сравнение с март 2015 г. безработните са значително по-малко – с  37 202 лица.

През март 2016 г. на работа са постъпили общо 28 063 безработни лица, които са с 4 502 повече спрямо предходния месец. Увеличава се броят на започналите работа на първичния пазар и на тези по схеми на ОП РЧР.

21 562 безработни лица са започнали работа на първичния пазар. Те се увеличават в сравнение с февруари с 4 245 лица.
В субсидирана заетост през март 2016 г. са включени 6 501 лица, което представлява нарастване с 257 лица спрямо предходния месец и с 3 391 лица на годишна база.

По програми за заетост са постъпили на работа 291 лица. Те са с 526 по-малко в сравнение с предходния месеци с 200 повече отмарт 2015 г.

По насърчителни мерки от ЗНЗ са започнали работа 32 лица, присъщия брой лица през месец февруари и 91 лица през март 2015 г. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 6 178 безработни лица, които са със 783 повече от февруари и с 6 111 повече от март 2015 г.

Търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда продължава да се увеличава за трети пореден  месец.

През март 2016 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 124), от хотелиерството и ресторантьорството (3 328 места), от търговията (3 002 места), от селското, горското и рибното стопанство (2 194 места), от държавното управление (1 656 места), от транспорта (1 508 места), от операциите с недвижими имоти (778 места) и др.

Най-много се увеличават местата през месеца в хотелиерството и ресторантьорството (с 1 251), в селското и горското стопанство (с 1 097), в търговията (с 1 024), в транспорта (с 834) в операциите с недвижими имоти (с 434). В сравнение с март 2015 г. броят на местата се увеличава с 675.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 322 работни места, а по схеми на ОП РЧР –  2 300 работни места.