От началото на годината до септември броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 22% по данни на Агенцията по заетостта. През септември те наброяват 183 846, като са с 0.1% по-малко спрямо миналия месец и с 13.8% спрямо миналата година.

Регистрираната безработица през септември остава непроменена спрямо август и възлиза на 5.6%, което е с 0.9% по-малко от началото на 2018 г.

Новорегистрираните през месеца са 25 868, от които 1 592 не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

През септември заявените работни места на пазара на труда са 17 063, като 65.8% от тях са в частния сектор. Най-много свободни работни места има в преработващата промишленост (25.2%), образованието (14.2%), административните и спомагателните дейности и търговията (с 13.1%), хотелиерството и ресторантьорството (5.9%), строителството (4.7%), и др.

Сред най-желаните професии през същия месец са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и т.н.; работници по събиране на отпадъци; металурзи, машиностроители и др.

От началото на годината общо 48 369 души са намерили работа чрез различни информационни събития или срещи с кариерни центрове, организирани от бюрата по труда, както и с помощта на младежки, ромски или трудови медиатори.

Освен към безработните дейността на бюрата по труда е насочена и към работещи, учащи и пенсионери. През септември регистрирани като търсещи работа са били 1 034 души от тези групи.

През месеца са постъпили на работа общо 18 280 лица, от които 88.9% са в сферата на реалната икономика. След предприетите мерки за насърчаване на заетостта сред безработните 2 029 лица са включени в субсидирана заетост. От тях 1 092 са по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 672 - по програми и 265 - по мерки за обучение и заетост.

От началото на годината общо 15 376 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация или дигитални умения, а завършилите успешно са 14 276. В края на септември 1 104 безработни са в процес на обучение от следните професионални направления: аудио-визуални изкуства и техники, компютърни науки, приложна информатика, строителство, градинарство (паркове и градини), производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.