Коефициентът на безработица е 5%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2023 година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. и достига 70.2%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74%, като в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Безработица

Безработните лица през първото тримесечие на 2024 г. са 152.5 хил., от които 53.2% са мъже, а 46.8% - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се увеличава със 17.6 хил., или с 13%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта и достига 5%, като е един и същ при мъжете и жените.

От всички безработни лица 9.1% са с висше образование, 53.2% - със средно, и 37.7% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.3% за висше образование, 4.7% за средно образование и 18.6% за основно и по-ниско образование.

Снимка 665889

Източник: НСИ

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 78.5 хил. души, или 51.5% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.6%. От общия брой на безработните 21.5 хил., или 14.1%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 9.3% (9.7% при мъжете и 8.7% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.2 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1.6 процентни пункта, а при жените - с 2.9 процентни пункта.

Заетост

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на годината е 2 907.3 хил., от които 1 547.1 хил. мъже и 1 360.2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0.7%, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%, като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените - 47%.

През първото тримесечие на 2024 г. в сектора на услугите работят 1 912.6 хил. души, или 65.8% от заетите, в индустрията - 850.5 хил. (29.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 144.2 хил. (5%).

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4.6% (133 хил.) са работодатели, 6.6% (191.4 хил.) - самостоятелно заети без наети, 88.4% (2 569.6 хил.) - наети, и 0.5% (13.4 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите 1 973.1 хил. (76.8%) работят в частния сектор, а 596.5 хил. (23.2%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 68.9 хил., или 2.7% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 799.8 хил., а коефициентът на заетост е 70.2%. Коефициентът на заетост за населението на възраст:

  • 15 - 29 навършени години е 35.9%;
  • 20 - 64 навършени години е 75.9%.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 623.1 хил., или 69.3% от населението в същата възрастова група (74.1% от мъжете и 64.8% от жените).

Снимка 665890

Източник: НСИ

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 2 450.2 хил., от които 987.4 хил. (40.3%) са мъже и 1 462.8 хил. (59.7%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 037.8 хил. (450.4 хил. мъже и 587.4 хил. жени) и представляват 26% от населението в същата възрастова група (22.3% от мъжете и 29.8% от жените).

От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 42.1% са неактивни поради участие в образование или обучение. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 30.8 хил., или 3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.