Бизнес климатът у нас регистрира влошаване във всички наблюдавани отрасли, с изключение на сектора на услугите.

Спад с 1.1 пункта в равнището на общия показател на бизнес климата през юни в сравнение с май, отчита Националния статистически институт (НСИ), пише Money.bg.

Бизнес климатът в промишлеността през юни се понижава с 2.7 пункта спрямо предходния месец. Мненията на стопанските ръководители за настоящото бизнес състояние на предприятията и очакванията за следващите шест месеца са по-песимистични.

Продължава свиването на производствената активност и на поръчките за местния пазар и за износ. Същевременно по-песимистични са и очакванията за дейността през следващите три месеца.

Мениджърите продължават да посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене като основни фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.

Относно продажните цени, предприятията, които предвиждат намаление, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което балансовият показател е отрицателен (- 2.9%) .

С 0.9 пункта се понижава бизнес климатът в бранша на строителството през юни 2009 г., като причина за това отново е увеличения песимизъм на строителните предприемачи. Настоящата строителна активност се оценява като намалена, а осигуреността на производството с поръчки - като недостатъчна.

Данните от бизнес анкетата сочат, че не може да се очаква съществено активизиране на строителната активност през следващите три месеца, което е съпроводено и с песимистични очаквания по отношение на персонала.

Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения остават основни проблеми за строителните предприятия, а през последните месеци се отчита и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

По отношение на продажните цени в строителството продължава да има очаквания за тяхното намаление през следващите три месеца.

С 0.7 пункта под равнището си от май е и съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно". Понижението се дължи на по-умерените прогнози на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По тяхно мнение обемът на продажбите през последните три месеца се е намалил, като очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца клонят към запазване на настоящото ниво.

През юни мениджърите посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене като основни фактори, затрудняващи дейността на предприятията. По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Единствено в сектора на услугите се забелязва оптимизъм и бизнес климатът се покачва с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец. Едновременно с това, обаче, търсенето на услуги е намаляло през последните месеци, а очакванията за следващите три месеца са по-малко оптимистични в сравнение с май.

Според мненията на предприемачите в отрасъла има съкращаване на заетите през последните три месеца, като преобладаващите нагласи за следващите три месеца са за запазване на настоящия персонал. Все пак има стопански ръководители (около 15%), които предвиждат намаление.

С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите се запазват очакванията за тяхното намаление през следващите три месеца.