"Булгаргаз" ЕАД в изявление до медиите предоставя следната информация във връзка със засиления обществен интерес, относно Решението на Европейската комисия (ЕК) и поетите от Газпром ангажименти, засягащи няколко държави от Югоизточна Европа. 

Между страните са били подписани съответни анекси към Договора за доставка на природен газ, с които той вече е приведен в съответствие с одобрените от ЕК ангажименти. Във връзка с подписването на анексите, "Булгаргаз" ЕАД инициира среща с ООО "Газпром Експорт", която се проведе на 28.09.2018г. в Санкт Петербург.

Компанията припомня, че на 24.05.2018г. ЕК обяви, че е приела решение, с което прави правно обвързващи ангажиментите, предложени от Газпром, и с това приключва антитръстовото дело срещу дружеството. С приемането на ангажиментите, съгласно чл.9 от Регламент 1/2003, ЕК прекратява производството, без да се произнесе по отношение на това дали Газпром е извършил нарушение (и без да наложи финансова санкция), като Газпром се задължава да изпълни ангажиментите.

От публикуваната информация е видно, че ангажиментите са запазили първоначално предложената структура, но са претърпели промени в съответствие с получената обратна връзка от заинтересованите страни в пазарния тест, включително предложенията на българската страна.

Подробна информация за Решението на ЕК и поетите от страна на Газпром ангажименти може да бъде намерена в регистъра на Главна дирекция Конкуренция на ЕК: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816 . Кратък информационен материал на български език, изготвен от ЕК, е наличен на този адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_bg.htm.

Делян Добрев: България преговаря с "Газпром" за цената на газа

Делян Добрев: България преговаря с "Газпром" за цената на газа

Обединение на АЕЦ "Козлодуй" и "Мини Марица-изток" щяло да спести разходи

В изпълнение на решението на ЕК, ООО "Газпром Експорт" депозира в "Булгаргаз" ЕАД предложение за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ. То предвижда следното:

1) Изменение на клаузата за преразглеждане на цената, така че всяка от страните да може да задейства преразглеждане на цената, ако има значителна промяна на икономическите обстоятелства на Европейските газови пазари, които са извън контрола на страните и/или ако цената не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия, или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове (газовите хъбове TTF, NCG и т.н.) в континентална Европа. Честотата на преразглеждане е веднъж на всеки две години, както и извънредно право на преразглеждане на всеки пет години. Първото преразглеждане на цената е допустимо по всяко време, след влизане в сила на клаузата за преразглеждане на цената.

2) Въвеждане на възможност "Булгаргаз" ЕАД да поиска промяна на точката на доставка (Негру Вода), като поиска всички или част от договорените обеми газ (не по-малко от 50 милиона куб. метра на година и за период не по-малко от 12 месеца) да бъдат доставяни в точка на доставка Берегово, Украйна или Велке Капушани, Словакия. "Булгаргаз" ЕАД може да поиска тази промяна, ако не е в състояние самостоятелно да организира преноса на газ. Уреждат се условията за промяна, основанията за отказ от страна на ООО "Газпром Експорт", както и разрешаване на спорове от Monitoring Trustee (Контролиращ управител).

Предложенията на ООО "Газпром Експорт" за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ съответстват на поетите ангажименти на Газпром пред ЕК и са в полза на "Булгаргаз" ЕАД. Предвид това, същите бяха приети от Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД и от едноличния собственик на капитала "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Следващата работна среща между експерти на двете дружества е планирана през месец ноември. "Булгаргаз" ЕАД ще информира своевременно своите клиенти и българската общественост за развитието на търговските отношения с ООО "Газпром Експорт", свързани с доставките на природен газ за страната, се казва още в изявлението.