Прогнозната цена на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г. е 347.99 лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС) - намаление с 22.22 лв./хм3  или с 6.00 % в сравнение с прилаганата през ІІІ-то трим. на 2017 г. Това съобщава от "Булгаргаз" ЕАД.

Цената е образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Намалението се дължи на по-ниския курс на лева спрямо щатския долар.

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІV-то трим. на 2017 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.09.2017 г.