Агенцията за приватизация (АП) забранява на "Булгартабак - Холдинг" - АД, София, извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие.

АП е взела решението на 17 февруари 2009 година, но днес то е обнародвано в Държавен вестник.
То се основава на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), членове 2 и 28, в които са изброени съответните забрани, отнасящи се до търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Също така се спират и възможните сделки за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, съобщава finance.news.bg.

Припомняме, в края на миналата година Министерски съвет обяви, че смята за икономически съобразно приватизацията на "Булгартабак" да се ускори.

Правителството предложи "Булгартабак холдинг" АД да бъде изваден от списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България, което на практика ще позволи приватизацията.

Днешното решение на Агенцията за приватизация е в посока на предложението на кабинета и стартира процедурата по приватизацията на дружеството.