През четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 173.1 хил., от които 95.7 хил. (55.3%) са мъже и 77.4 хил. (44.7%) - жени.

Коефициентът на безработица е 5.2%, съответно 5.4% за мъжете и 5.1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.0 и с 1.3 процентни пункта.

Toва показват данни от последното проучване на НСИ.

От всички безработни лица 13.9% са с висше образование, 51.4% - със средно, и 34.7% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.3% за висше образование, 4.8% за средно образование и 15.1% за основно и по-ниско образование.

Ръстът в безработицата между четвъртото тримесечие на 2019 г. и четвъртото тримесечие на 2020 г. се дължи в по-голяма степен на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до една година. През посочения период той се увеличава с 23.1 хил. и достига 88.0 хиляди.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. продължително безработни (от една или повече години) са 85.1 хил., или 49.2% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.4 процентни пункта и достига 2.6%, като при мъжете и жените увеличението е почти еднакво.

От общия брой на безработните лица 27.4 хил., или 15.8%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.6 процентни пункта. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава с 2.4 процентни пункта, а при жените - с 3.0 процентни пункта, като достига съответно 9.6 и 8.9%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 126.9 хил., от които 1 692.3 хил. мъже и 1 434.5 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3.0%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%, като при мъжете този дял е 59.8%, а при жените - 46.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. в сектора на услугите работят 1 959.2 хил., или 62.7% от заетите лица, в индустрията - 963.6 хил. (30.8%), и 204.0 хил. (6.5%) - в селското, горското и рибното стопанство. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява във всички икономически сектори, но най-голямо намаление се наблюдава в сектора на услугите - със 74.0 хил., или c 3.6%.

От всички заети 3.8% (118.6 хил.) са работодатели, 6.8% (211.9 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.9% (2 780.1 хил.) - наети лица, и 0.5% (16.2 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 120.7 хил. (76.3%) работят в частния сектор, а 659.4 хил. (23.7%) - в обществения.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 029.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.8% (73.4% за мъжете и 64.1% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.0% (43.8% за мъжете и 34.0% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.8%, съответно 78.9% за мъжете и 68.6% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се понижава с 1.1 процентни пункта, с 1.0 процентен пункт при мъжете и с 1.2 процентни пункта при жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 608.5 хил., или 65.0% от населението в същата възрастова група (71.6% от мъжете и 58.9% от жените).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 613.0 хил., от които 1 044.2 хил. (40.0%) са мъже и 1 568.8 хил. (60.0%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 202.8 хил., или 27.3% от населението в същата възрастова група.