От днес, земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни договори за 4 часа. Това е възможно с усилията на ИА ГИТ за актуализиране на системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

В софтуера са заложени съгласувани с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е калкулаторът на системата, чрез който се изчислява размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено.

Остава и възможността еднодневни договори да се заявяват на място в дирекция "Инспекция по труда" по местонахождение на обработваемата площ. В Указанието за предоставяне, регистриране и отчитане на този вид договори, публикувано в сайта на ИА ГИТ, в рубриката "За работодатели и работещи", подрубрика "Трудови правоотношения" също е отразен размерът на осигурителните вноски за 4 часа.

Еднодневните договори са въведени през юли 2015 г. с цел създаване на възможност за по-лесно наемане и по-голяма мобилност на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и изсветляване на работната сила в земеделието. Наетите се осигуряват за пенсия и не губят правата си на социално подпомагане и обезщетения за безработица.

Този вид договори се прекратяват с изтичането на работния ден и работодателите нямат ангажимент да регистрират сключването и прекратяването им в НАП, нито да оформят трудови книжки. Анализ, поръчан от МТСП установява, че еднодневните договори изпълняват целта си за изсветляване на работната сила и за обхващане в заетост на дълготрайно безработни лица.

15 000 повече реално използвани договори за един ден през 2017 г. спрямо 2016 г.

15 000 повече реално използвани договори за един ден през 2017 г. спрямо 2016 г.

Софтуерът за регистриране на еднодневни трудови договори е актуализиран с новия размер на осигурителните вноски

Друго облекчение за земеделските стопани е възможността, веднъж попълнени, данните на наето лице да се генерират директно при всеки нов еднодневен договор, сключен със същото лице.

От началото на 2018 г. до момента ИА ГИТ е предоставила на регистрирани земеделски производители 71 360 образци на еднодневни трудови договори. За същия период на 2017 г. предоставените договори са 46 250 бр. или ръстът е с над 50%.

Най-много еднодневни договори се използват от земеделски стопани, които обработват лозя (заявените от тях образци от началото годината са 23 100 бр.) и розови насаждения (20 650 бр).

Искат изолиране на „тарторите”, посредници за 1-дневните трудови договори по полето

Искат изолиране на „тарторите”, посредници за 1-дневните трудови договори по полето

Същите взаимоотношения се ползвали и по време на избори