Онлайн анкета ще бъде достъпна до 15 март на всички езици на ЕС, насочена към земеделските стопани и малките доставчици на селскостопански продукти и храни.

Европейската комисия приканва всички стопани и оператори да споделят опита си, свързан с нелоялни търговски практики. Участниците могат да посочат дали наскоро са се сблъсквали със забранени практики от икономически по-силни купувачи, както и дали действащото законодателство ги защитава срещу такива купувачи.

Дългата верига в процеса на доставки често въздейства на крайната цена на продуктите. Това предпоставя към възможни злоупотреби при договарянето между доставчиците. През последните седмици земеделските стопани и техните сдружения изразиха загриженост относно разпространението на забранени практики. Комисията работи върху подобряването в прилагането на законите.

През април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива относно нелоялните търговски практики, която забранява няколко често срещани нелоялни практики. Така се дава възможност на земеделските стопани да изразят мнение безопасно, а органите — да започнат допълнителни разследвания.

От държавите членки се изискваше да въведат директивата до 1 май 2021 г. и да я приложат шест месеца по-късно. Комисията провежда годишни проучвания на национално равнище. Резултатите от анкетата ще бъдат използвани при оценката на правилата, която Комисията трябва да извърши до 1 ноември 2025 г.

Сериозен спад в цените на производител в селското стопанство в края на 2023 г. отчита НСИ

Сериозен спад в цените на производител в селското стопанство в края на 2023 г. отчита НСИ

Ръст се отчита при цените на производител на продукцията в животновъдството