Редица проблеми и предпоставки за нелоялни търговски практики открива Комисията защита на конкуренцията (КЗК) в секторния си анализ по отношение продажбата на лекарства в страната. Законови нарушения обаче няма. Затова и от КЗК не са предприели съответните действия. Това посочи председателят на комисията Юлия Ненкова при представянето на отчета за дейността си.

В доклада на КЗК, който е предоставен на Народното събрание и на ресорния здравен министър, се констатира, че в периода след 2005 г. се задълбочават процесите на хоризонтална интеграция на пазара на търговия на дребно с лекарства. Създавали се групи от предприятия, които се свързани с обща марка и общо търговско поведение, така наречените вериги аптеки.

В периода 2011 - 2015 г. 17-те най-големи вериги аптеки в страната притежават съвкупен пазарен дял между 48-54% от продажбите на реинбурсирани от НЗОК лекарствени продукти. Първите четири имат общ пазарен дял между 44 и 49% от продажбите на напълно и частично реинбурсирани медикаменти.

КЗК наложила глоби за над 14,5 млн. лв. през 2016-а

КЗК наложила глоби за над 14,5 млн. лв. през 2016-а

Разкрит е и нов телефон за подаване на сигнали от граждани

Юлия Ненкова констатира, че изложеното поражда въпроси, свързани с наличие на сътрудничество между независими търговци на пазара на лекарствени продукти, заплащани частично или напълно от бюджета на НЗОК.

В периода 2009 - 2015 г. се наблюдава и процес на вертикална интеграция между участниците на пазара, която би могла да доведе до затваряне на цикъла между производител, търговец на едро и търговец на дребно, създаваща предпоставки за използване на нелоялни търговски практики.

"Доколкото в Закона за лекарствените продукти не е налице забрана за вертикална интеграция, то производителите и търговците на лекарства на едро могат да откриват собствени аптеки и да участват в търговски дружества, представляващи аптеки", констатира Ненкова.

По думите й друг проблем са честите откази от страна на търговците на едро към търговците на дребно за доставка на лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък, което води до сериозни сътресения при крайните потребители. Редица производители били принудени да изтеглят продуктите си от пазара заради начина на образуване на цените на лекарствата - така нареченото референтно. Следващ проблем бил изискваният минимален обем на заявките към търговците на едро от страна на търговците на дребно.

Друг проблем е извършване на износ на лекарствени продукти от страна на лица, които нямат разрешение за това. Ненкова заяви, че събраните от аптечната мрежа продукти се окрупняват и се извършвал реекспорт на животоспасяващи и скъпоструващи лекарствени продукти. Според закона за лекарствата в хуманната медицина обаче нямало нарушения.