Комисията за енергийно и водно регулиране прие годишен доклад и сравнителен анализ на вик сектора за 2019 г. Документът се изготвя ежегодно от регулатора в изпълнение на нормативните изисквания.

Според доклада, КЕВР е въвелa изискване за внедряване на регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Информация за степента на внедряването на изискуемия регистър е посочена в раздел II (общо), и в индивидуалните раздели по дружества. Отчетените данни за извършени анализи по микробиологични, физико-химични, радиоактивни и индикаторни показатели на качеството на питейните води в големи и малки зони на водоснабдяване подлежат на верификация от съответната контролираща институция. Отчетните данни на дружествата от групите на големите и средни ВиК оператори са изпратени до Министерство на здравеопазването.

В Годишния доклад и сравнителен анализ е обхваната дейността на ВиК операторите през 2019 г. по изпълнението на основните параметри на техните бизнес планове, цените на ВиК услугите, определените от Комисията показатели и тяхното изпълнение. В доклада има информация за статута на ВиК услугите, ВиК активите, статута и изискванията към ВиК операторите; и към управлението на ВиК системите.

Обхванати са новите нормативни изисквания за регулаторен период 2017-2021 г.; разглеждането от КЕВР на бизнес планове и ценови заявления през 2017-2019 г.; данни за ВиК активи и данни за водни количества.

Описано е и текущото състояние на информационните източници на ВиК операторите към 2019 г., включително извършените планови проверки на ВиК оператори, отчетените резултати за изискуемите от Комисията информационни системи - регистри и бази данни и качеството на предоставяната от тях информация; както и данни за начина на отчитане на обектите от ремонтни и инвестиционни програми и спазване правилата на Единната система за регулаторна отчетност.

Докладът обхваща данни за постигнатите нива на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г. общо за сектора и по групи дружества. В него има и информация за отчетените във ВиК сектора приходи, оперативни разходи, собствени и публични дълготрайни активи и инвестиции.

Посочени са и отчетените от ВиК операторите без одобрен бизнес план до края на 2019 г. нива на показатели за качество.

Годишният доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на Комисията на адрес : https://www.dker.bg/uploads/documents/vik/prot_257_20.pdf