Комисията за финансов надзор (КФН) отговаря "горещ" телефон, на който ще отговаря на въпроси по прилагането на MiFID2. Въпросите могат да се подават на имейл адрес mifid2@fsc.bg.

Припомняме, от 3 януари 2018 година предстои прилагането на нова нормативна уредба на европейско ниво в областта на пазарите на финансови инструменти.

Новата нормативна уредба включва Директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MiFID2), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и над 20 делегирани регламента по прилагането им, както и пакет от Насоки на ESMA.

По време на проведени от КФН специализирани семинари за пазарните участници, на който комисията представи новата правна рамка на основни директиви на ЕС, е било установено, че съществуват много неясноти и неизяснени въпроси около новата правна рамка. За изглаждането на неяснотите КФН създаде специален имейл mifid2@fsc.bg, на който заинтересованите лица могат да поставят въпроси относно новата правна рамка.

За допълнителни подробности потребителите могат да се обръщат и на телефон 02 9404789.