Кризата в строителството продължава, но известно раздвижване се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно. Този извод може да се направи от предварителните данни на Националния статистически институт.

Производството в строителния отрасъл нещата  през януари е с 3.4% под равнището от предходния месец и спада с 10.7%. в сравнение със същия месец на 2015 година.

На годишна база намаляването на продукцията при  сградното и гражданско/инженерното строителство е съответно с 13.0 и 8.1%.

През януари индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% в сравнение с декември 2015 година. И с 3.0% спрямо съответния месец на миналата година.

На годишна база ръст е отчетен в добивната промишленост - с 8.4%, и в преработващата промишленост - с 5.2%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.8%.

През първия месец на 2016 година оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”  запазва равнището си от предходния месец и нараства с 1.3% спрямо същия месец на предходната година.

На годишна база оборотът нараства при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 15.1%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.1%.

По-значителен спад е регистриран в: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 17.9%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7.9%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 5.7%.