През месец август 2018 година индексът на промишлено производство се увеличава с 0.8% спрямо предходния месец юли. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на промишленото производство, оборота в раздел "Търговия на дребно" и строителната продукция за месец август тази година.

В промишлеността е отчетено увеличение в преработващата промишленост (с 1.6%) и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 1.3%).
Намаление е констатирано в добивната промишленост - с 2.1%.

Снимка 382726

Източник: НСИ

Към месец август тази година ръстът на промишленото производство на годишна база е 2.3% спрямо 2017 година.
Ръстът в преработващата промишленост е 5%, а спад е регистриран в добивната промишленост - със 17.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%.

Снимка 382728

Източник: НСИ

Увеличението на оборота в раздел "Търговия на дребно" нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец юли.

На годишна база оборотът в раздела бележи ръст от 5.1% в сравнение със същия месец на 2017 година.

Снимка 382730

Източник: НСИ

Увеличението на индекса на продукцията в строителния сектор за август спрямо юли е 0.6%.
Стойностите са под равнището от предходния месец, като намалението на продукцията от сградното строителство е с 0.8% , а от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.1% на строителната продукция през август 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

Снимка 382736

Източник: НСИ

Снимка 382737

Източник: НСИ