Да отпадне изискването за предоставяне на Удостоверение за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите (НАП) от лицата, които кандидатстват за получаване или са получили разрешение и нотификация за оценяване на строителни продукти.

Това предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството с промяна на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в България.

Документите са качени за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ.

Наредбата е един от актовете, осигуряващи национални мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламента, свързан с прилагането на някои национални технически правила за продукти, предлагани на пазара в други държави, членки на ЕС.

Мярката е част от предприетите действия, по инициатива на Министерския съвет (МС), за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С промяната информацията за наличие или липса на задължения на лицата ще се предоставя по електронен път на компетентните органи от НАП.