Европейската комисия публикува на сайта си официалния превод на 21 езика, включително и на български, на Eвропейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти.

Ръководството е разработено от хора от практиката: фермери и занаятчии от цяла Европа, ветеринари, консултанти, технолози и експерти по безопасност на храните по поръчка на Европейската комисия.

Официално се въвежда принципът на гъвкавост във всички страни-членки на ЕС по отношение на фермерски и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.

"На практика това означава, че щом една малка ферма с 25 кози във Франция може да произвежда козе сирене от сурово, непастьоризирано мляко и да го продава на територията на целия ЕС, то такава ферма със същите производствени и хигиенни практики и помещения би трябвало да може да бъде регистрирана официално във всяка друга страна - членка и да продава без ограничения на територията на ЕС", коментира д-р Стоилко Апостолов.

Макар да е предназначено основно за бизнеса, ръководството е одобрено от ЕК и след това от държавите - членки, което означава, че то може да се ползва и за нуждите на официалния контрол. За българските условия това означава, че директорите на ОДБХ, началник - отделите по Контрол на храните и всички инспектори при рутинните си проверки могат да прилагат дерогации и адаптации, когато се отнася за фермерско и занаятчийско производство. Основанието за това е чл. 10 на Регламент (ЕО) 882/2004.

"Обръщаме се към всички към всички консултанти, технолози и проектанти на малки обекти за преработка на мляко, към всички служители на БАБХ: използвайте Ръководството в максимална степен в соята работа - то е официален документ на Европейската комисия!", призовава д-р Апостолов.

За малките производители на мляко и млечни продукти - фермери, регистрирани по Наредба 26 на МЗХГ ръководството трябва да стане настолна книга. Производителят носи цялата отговорност за качеството и безопасността на храните, обяснява д-р Стоилко Апостолов от Фондация "Биоселена".