През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 18 104.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите - членки на ЕС.

През юни 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 4.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 195.2 млн. лева.

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (37.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (31.1%). Спад се наблюдава само в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (22.9%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2018 г. се увеличава с 9.7% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 19 826.3 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Снимка 377865

Източник: НСИ

 

През юни 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 439.6 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е регистрирано в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - 36.9%, а най-голямо намаление - в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 11.8%.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 721.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 445.1 млн. лева.

Снимка 377867

Източник: НСИ

През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 23.2% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 8 855.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.9% от износа за трети страни.

През юли 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 19.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 368.4 млн. лева.

 

Снимка 377868

Източник: НСИ

 

През периода януари - юли 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (33.3%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (61.9%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (42.4%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2018 г. се увеличава с 3.7% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 12 621.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юли 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 18.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 045.9 млн. лeвa.

Снимка 377871

Източник: НСИ

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (33.0%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (21.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (10.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2018 г. е отрицателно и е в размер на 3 766.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 2 696.9 млн. лева.

През юли 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 677.5 млн. лева. 

Снимка 377873

Източник: НСИ

През периода януари - юли 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 30 463.8 млн. лв., което е с 1.8% по-малко в сравнение със същия период на 2017 г.

През юли 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 872.7 млн. лв. и нараства с 0.9% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 36 018.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 8.3% повече спрямо същия период на 2017 година.

През юли 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 615.7 млн. лева.

Снимка 377876

Източник: НСИ

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2018 г. и е на стойност 5 554.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юли 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 3 029.0 млн. лева.

През юли 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 743.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 379.3 млн. лева.