Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 442 лв., за ноември - 1 402 лв. и за декември - 1 468 лева. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 13.7%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11.6%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.8%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 11.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 22.4%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Държавно управление" - по 18.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 346 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 250 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 196 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 787 лева;
  • "Други дейности" - 948 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 986 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния - с 8.1%, уверяват от НСИ.

Снимка 518246

Източник: НСИ

С 20.8 хил., или с 0.9% към края на декември спрямо края на септември 2020 г. намаляват наетите по трудово или служебно правоотношение към края на декември 2020 г. Те достигат 2.23 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.2%, "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.3%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 3.0%.

Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1.0%, и "Образование" - с 0.8%.

Най-много са новите работници по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.0 и 17.4%.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 60.3 хил., или с 2.6%.

Най-много хора са напуснали в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 25.9 хил., "Преработваща промишленост" - с 22.4 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 9.2 хил.

Най-голямо увеличение има в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6.3 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 24.7%, "Култура, спорт и развлечения" - с 5.5%, и в "Други дейности" и "Преработваща промишленост" - по 4.6%, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.5%.