Разрешителни за строеж на 1 696 жилищни сгради със 7 414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгъната застроена площ са издадени през третото тримесечие на 2020 г. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Издадени са и разрешителни за строеж на 28 административни сгради/офиси с 47 213 кв. м РЗП и на 1 121 други сгради с 505 065 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 24.5% повече, жилищата в тях - с 25.1%, а общата им застроена площ - със 17.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 9.7%, но за сметка на това тяхната РЗП нараства със 157.6%.

При издадените разрешителните за строеж на други сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 19.9%, така и на разгънатата им застроена площ - с 18.1%.

27.6% повече разрешителни за жилищни сгради през второ тримесечие

27.6% повече разрешителни за жилищни сгради през второ тримесечие

При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1.7%

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 4% повече, докато жилищата в тях намаляват със 17.8%, а разгънатата им застроена площ - с 13.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 21.7%, но тяхната РЗП спада с 19.2%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 5.6%, а разгънатата им застроена площ - с 27.3%.

Най-много разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 301, Пловдив - 257, София - 138, Варна - 128, и Благоевград - 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 141, Пловдив - 1 613, Варна - 1 003, Бургас - 706, и Стара Загора - 289.

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1 282 жилищни сгради с 5 899 жилища в тях и със 726 896 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 39 738 кв. м РЗП и на 624 други сгради с 524 359 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 30.9%, жилищата в тях - с 23.8%, а разгънатата им застроена площ - с 16.8%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 19.0%, а тяхната РЗП - с 48.1%. Започнатите други видове сгради са повече с 6.8%, а общата им застроена площ - с 78.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10.9%, докато броят на жилищата в тях намалява с 16%, а разгънатата им застроена площ - с 20%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 92.3%, а тяхната РЗП - над два пъти. Започнатите други видове сгради са по-малко с 6.3%, но общата им застроена площ е повече с 34.2%.

Строителство на най-много нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 176 жилищни, 5 административни и 89 други сгради; София (столица) - 211 жилищни и 18 други сгради; София - 137 жилищни и 35 други сгради; Варна - 130 жилищни, 12 административни и 20 други сгради; Стара Загора - 65 жилищни и 71 други сгради.