Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27.6%, броят на жилищата в тях - с 8.%, а общата им площ - с 4.4%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 1.7%, докато тяхната РЗП намалява със 7.8%.

При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1.7%, а при общата им площ - с 5.1%. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия 25 брой.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7.8%, броят на жилищата в тях - с 3.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 3.1%, докато тяхната РЗП нараства с 8.9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 8.3%.

Най-голям разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 263, София (столица) - 237, Бургас - 147, Варна - 145, и София Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) , Пловдив , Варна - 868, Бургас - 445, и Кърджали.

През второто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 1 23 жилищни сгради с 5 65 жилища в тях. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 38.1%, жилищата в тях - с 26.1%, а общата им площ - с 15.9%. Започнатите административни сгради бележат ръст от 41.2%, но тяхната обща площ е по-малко с 2.6%.

Броят на започнатите други видове сгради намалява с 3.4%, а тяхната РЗП - с 2.1%. Фиг. 3. Започнато строителство на нови сгради по видове и тримесечия. В сравнение с второто тримесечие на 218 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 6.6%, докато жилищата в тях са по-малко с 8.8%, а та им площ - с 1.7%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 4.%, но тяхната РЗП нараства с 14.6%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад както на броя им - с 14.1%, така и на общата им площ - с 16.%. 3

Строителство на най-голям нови сгради е започнало в областите: София (столица) жилищни, 5 административни и 28 други сгради; Пловдив жилищни, 3 административни и 71 други сгради; София - 12 жилищни и 33 други сгради; Варна жилищни, 4 административни и 29 други сгради; Стара Загора - 75 жилищни и 58 други сгради.