През юни 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.9% в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите, съобщава НСИ.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.5 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца се запазват благоприятни.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса, посочени съответно от 36.8 и 32.5% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 3.4 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното въздействие на фактора "недостиг на работна сила", който измества на второ и трето място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 0.8 пункта, което се дължи на леко подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени търговците очакват известно повишение през следващите три месеца.

През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" спада с 4.5 пункта главно поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса. Преобладаващите очаквания на мениджърите за продажните цени в сектора са те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

Снимка 365643

Източник: НСИ

През периода 2014 - 2016 г. 27.2% от предприятията осъществяват иновационна дейност. От всички предприятия 19.8% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации).

През наблюдавания период 19.8% oт всички предприятия посочват като основен техен пазар държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани държави и в сравнение с предходното изследване на иновациите (2012 - 2014 г.) нарастването е с 1.3 пункта. При иновативните предприятия този дял е 22.9%, а при неиновативните - 18.7%.

През периода 2014 - 2016 г. иновационната активност се увеличава с 1.1 пункта в сравнение с предходното изследване. Ръст се наблюдава при всички видове иновации - продуктови, процесови, организационни и маркетингови - съответно с 1.9, 2.7, 2.1 и 0.3 пункта.

Снимка 365639

Източник: НСИ

През периода 2014 - 2016 г. 12.8% от предприятията реализират нови или значително усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 24.4% от общия оборот за 2016 година. 65.2% от предприятията с продуктови иновации реализират иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 81.6% реализират стоки или услуги, които са нови само за тяхното предприятие.

6% от оборота в индустрията и услугите през 2016 г. се дължи на нови за предприятието или нови за пазара продукти. 2.7% от оборота на предприятията през 2016 г. е в резултат на нови не само за предприятието, а и за пазара продуктови иновации, докато 3.3% от оборота е в резултат на нови само за предприятието продукти.

През наблюдавания период 11.9% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 8.1% въвеждат нови или значително усъвършенствани производствени методи, 6.4% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 3.4% - нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и услугите.

Снимка 365640

Източник: НСИ

12.9% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани (организационни иновации). Най-често посочваните видове организационни иновации са прилагането на нови бизнес практики за организиране на работния процес (9.5%) и въвеждането на нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на решения (8.9%).

През отчетния период 12% от предприятията въвеждат нови маркетингови концепции и стратегии (маркетингови иновации). Най-голям е делът на предприятията (8.4%), прилагащи нови методи за реклама или техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, които използват нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (5.9%).

Иновационната активност през периода 2014 - 2016 г. е по-висока при предприятията, занимаващи се с индустрия (31.6%), отколкото при тези, предоставящи услуги (22.1%). Най-голям е делът на иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) - 81.9%. Оборотът на иновативните предприятия съставлява 59.8% от оборота на всички предприятия. Делът на наетите лица в иновативните предприятия възлиза на 59.0% от наетите във всички предприятия.

Снимка 365641

Източник: НСИ

При 29.6% от всички предприятия през 2016 г. над една четвърт от наетите лица са с висше образование. При иновативните предприятия тази стойност е 41.8%, а при неиновативните - 25.1%.

Икономическата дейност в индустрията, която има най-висок дял иновативни предприятия, е "Добив на метални руди" (62.5%). В сектора на услугите на първо място е "Научноизследователската и развойна дейност (НИРД)", в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност.

От предприятията с технологични иновации 20.9% осъществяват иновационно сътрудничество с други предприятия, научни организации и други партньори, като за големите предприятия (250 и повече наети лица) този дял е 35.8%.

Публично финансиране в подкрепа на своята иновационна дейност получават 35.2% от всички технологични иноватори през периода 2014 - 2016 година.

Снимка 365642

Източник: НСИ

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.7%, и в преработващата промишленост - с 1.8%, а понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5.6%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, а намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в преработващата промишленост - с 4.9%, и в добивната промишленост - с 4.4%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 11.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.7%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.1%. По-ниски цени са регистрирани при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.0%, както и при производството на химични продукти и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0.8%.

Снимка 365637

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. се покачва с 0.5% спрямо предходния месец. Ръст на цените е отчетен в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

В преработващата промишленост по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 1.4%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили, производството на изделия от каучук и пластмаси, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти и производството на напитки - по 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в добивната промишленост - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 2.4%.

През май 2018 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо май 2017 г. са отчетени при производството на основни метали - с 5.5%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.9%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.2%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.4%.

Снимка 365638

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. се покачва с 2.7% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетено повишение на цените с 2.9%. По-съществен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 6.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на тютюневи изделия - по 1.3%, а намаление на цените се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. нараства със 7.1% в сравнение със същия месец на 2017 година.

В преработващата промишленост цените се покачват със 7.2%. По-високи цени са отчетени при: производството на основни метали - с 13.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.3%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%. Спад на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 2.7%, и при производството на химични продукти - с 2.3%.