Оптимистичните нагласи за бизнес в промишлеността и сектора на услугите довеждат до покачване на общия показател за бизнес климата в страната с 0.8 пункта пред януари месец в сравнение с декември миналата година.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Анкетата на НСИ регистрира и известно подобрение в оценките им за притока на нови поръчки, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.
През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от октомври 2016 г. (74.6%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През януари и бизнес климатът в сектора на услугите се покачва с 3.5 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги очакванията са също оптимистични.

През последния месец се регистрира нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора "конкуренция в бранша", който измества на второ място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда.

Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В началото на годината бизнес климатът в строителството се понижава с 1.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към "задоволително". По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки намалява спрямо октомври 2016 г. и се оценява на 5.3 месеца. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността на предприятията. Последната анкета отчита засилване на отрицателното влияние на фактора "неблагоприятни климатични условия".
По отношение на продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

При търговията на дребно НСИ отчита, запазване на показателите за бизнес климата от предходния месец.

Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.