През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.8 пункта в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

Снимка 392227

Източник: НСИ

Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

По отношение на "бизнес климат в строителството", през ноември той се понижава с 2.2 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията относно строителната активност за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 1.0 пункт в сравнение с октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца също остават благоприятни.

Снимка 392228

Източник: НСИ

Конкуренцията в бранша продължава да бъде основната пречка за бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително нивото си от предходния месец. Очакванията на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на първия фактор.

Снимка 392229

Източник: НСИ

По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище.