Общият показател на бизнес климата в България се повишава през ноември с 0,6 пункта, компенсирайки част от спада през октомври с 1,3 пункта.

Това показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, стагнация в сектора на услугите и влошаване на съответния показател единствено в строителната сфера.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства с 1,9 пункта през ноември спрямо октомври, когато падна с цели 4,4 пункта, в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното ѝ влияние.

По отношение на продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.

През ноември показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 4,0 пункта спрямо предходния месец, когато остана приблизително на нивото от септември. Според строителните предприемачи се очакват по-неблагоприятни получени нови поръчки през последния месец намаляват, докато очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са песимистични.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството, по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Националната статистика отчита солиден ръст с 3,2 пункта през ноември на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно". Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в отрасъла, преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" остава приблизително на нивото от предходния месец, когато този индикатор нарасна с 4,4 пункта, като оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия се изместват към по-умерените мнения. Същевременно прогнозите им за търсенето на услугите през следващите три месеца се подобряват.

И тук несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основни фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл.

Относно продажните цени, преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Резултатите от последното проучване на НСИ показват известно подобрение на общия бизнес климат обратно към неговия 8-годишен връх, достигнат през юни (най-високо ниво от края на 2008 година), като този индикатор продължава да задържа над неговото дългосрочно осреднено ниво.