Неблагоприятна е стопанската конюнктура за този месец сочат данни на НСИ. Общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо нивото си от септември в резултат на понижените очаквания на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Снимка 320889

Източник: НСИ

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи главно на резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 0.8 пункта и достига 75.5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 47.2 и 29.8% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца .

През октомври съставният показател "бизнес климат в строителството" намалява с 1.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи.

Снимка 320890

Източник: НСИ

Относно продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.1 пункта спрямо септември заради влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Регистрирани са известни очаквания за увеличение на продажните цени.

През октомври в резултат на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 0.6 пункта. Същевременно мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца бележат леко подобрение. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните пречки за дейността в сектора според резултатите от анкетата. Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.