През октомври Националният статистически институт отбелязва влошаване на икономическата среда предимно заради негативните очаквания на бизнеса от несигурната политическа обстановка, недостига на работна сила и свиването в търсенето.

През октомври 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта спрямо септември - това се отнася за бизнес климата в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

През октомври показателят "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 1.3 пункта в резултат на умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита намаление в притока на поръчки през последните три месеца, като и прогнозите за износа и производствената активност през следващите три месеца са резервирани. През октомври в сравнение с юли средното натоварване на мощностите намалява с 1.2 пункта и достига 74.3%.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 62.2 и 31.4% от предприятията.

И при търговия на дребно очакванията спадат с 5.2 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

В сектора на услугите спадът в очакванията е по-нисък - с 2.3 пункта, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги са също резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Факторите, които затрудняват най-вече дейностите са несигурната икономическа среда, конкуренцията и недостигът на работна сила.

Показателят "бизнес климат" се увеличава само в сектора на строителството - с 1.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.

За бизнеса лихвите тръгнаха рязко нагоре

За бизнеса лихвите тръгнаха рязко нагоре

Ефектът от политиката на ЕЦБ е ясно изразен чрез ръста на лихвите по бизнес заеми