През 2008 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са нараснали с 12.2% в номинално изражение спрямо предходната година.

Това се дължи на предприятията от обществения сектор, направили с 69.6% повече инвестиции. В частния сектор растежът е 0.9%, пише Money.bg.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ e проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2009 г.
Тя дава информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2008 г. и инвестиционните им планове за 2009 година.

Плановете на промишлените предприятия през настоящата година са за свиване на инвестициите с около 36% спрямо направените през 2008 година.

Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2009 г. е близо 79%.

Мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 32.7% спрямо 2008 г., а в обществения сектор очакваното намаление е 45.5%.

Според продуктовата ориентация на производството най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2009 г. формират отново енергетичните и свързаните с водата отрасли (45.5%) с очакван спад 29.4% спрямо 2008 година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с 28.3% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които предвиждат намаление с 45.7% спрямо миналата година.

Следват отраслите, произвеждащи хранителни продукти и напитки, с 12.5% относителен дял в очакваните инвестиции през 2009 г., като мениджърите от тези отрасли предвиждат свиване на инвестиционните програми с 28.7% спрямо 2008 година.