Публично обявяват класирането в конкурса за изработването на разширен идеен проект на АМ "Струма" в участъка Крупник - Кресна, съобщиха от АПИ.

Предвидени са 3 награди за участниците в конкурса на обща стойност 2 500 000 лева. За първо място - 85%, за второ - 10% и за трето - 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя проектът да бъде използван.

Информацията ще бъде предоставена на публично заседание в четвъртък. Експертното жури, номинирано от браншовите организации и академичните среди, ще обяви резултатите от оценяването и класирането на конкурсните предложения. Ще отворят и плика със списъка и номерата на участниците, чиито проекти са класирани.

Конкурсът за "Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ "Струма", лот 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км" започна през ноември м. г.

До крайния срок - 24 февруари т. г., постъпиха две предложения. Целта на състезанието е агенцията да придобие разширен идеен проект, подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата. Основавайки се на него после ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на лявото платно на АМ "Струма" в участъка между Крупник и Кресна и на обходния път на гр. Кресна - част от дясно платно.

Предложенията на кандидатите, при запазване на тяхната анонимност, са оценени от експертното жури, в което участват:

проф д-р инж. Румен Миланов, представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия;
проф. д-р инж. Валентин Николов, представител на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков";
инж. геолог Радослав Върбанов, представител на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски";
проф. д-р Дилянка Безлова, представител на Лесотехническия университет, София;
проф. Вълко Бисерков, представител на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
арх. Петър Диков, представител на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура";
инж. Иван Атанасов, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;
инж. Павел Диковски, представител на Българска браншова камара "Пътища";
инж. Мирослав Мазнев, представител на Камарата на строителите в България;
инж. Петко Табаков, представител на Българска браншова асоциация "Пътна безопасност";
Веселин Грозданов, представител на Клъстър "Зелен Транспорт";
инж. Елена Асенова, главен експерт в Дирекция ОППО в Агенция "Пътна инфраструктура";
Станислава Костова, главен юрисконсулт в Дирекция ОППО в Агенция "Пътна инфраструктура";

Резервни членове на журито са:

  • Доц. д-р инж. Чавдар Колев, представител на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков";
  • проф. дгн. инж. Михаил Гълъбов - представител на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".