Четирите работодателски организации у нас - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, са изпратили жалба до Европейската комисия, с която я сигнализират за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи.

Нарушението се изразявало в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българското държавно дружество НЕК на електрическа енергия, произведена от две частни компании - американските "Ей и Ес 3С Марица Изток 1" ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3" АД.

В жалбата се посочва, че гореизложените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Междувременно с официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ също така са се обърнали към всички парламентарни групи в 43-то Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика", както и за внасяне, разглеждане и приемане на:

- Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г.;

- Проект за изменение на Закона за енергетиката;

- Проект на изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници;

- Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР.

Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на народните представители по време на срещите.