Общият индекс на цените на производител в промишлеността през май 2017 г. намалява с 1.2% спрямо предходния месец, но нараства с 3.9% в сравнение със същия месец през 2016 г., става ясно от данните на Националния статистически институт. По-ниски са цените в преработващата промишленост - с 1.6%, в добивната промишленост - с 1.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основните метали - с 3.4%, а увеличение е регистрирано при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.0%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 13.3%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 6.1%, и при производството на електрически съоръжения - с 3.8%, а намаление е регистрирано при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0.5%. По-високи цени в преработващата промишленост спрямо май 2016 г. са отчетени при: производството на основни метали - с 15.2%, а по-ниски при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2017 г. е с 0.5% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 0.1%.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 1.7%, а увеличение е отчетено при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2017 г. нараства с 3.5% в сравнение със същия месец на 2016 година.

Цените на производител на международния пазар през май 2017 г. намалява с 2.6% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 2.5%. 

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2017 г. нараства с 4.5% в сравнение със същия месец на 2016 година.

В преработващата промишленост увеличението на цените на производител през май 2017 г. е с 5.0% спрямо май 2016 година. По-високи цени са отчетени при производството на основни метали - с 12.9%. Намаление на цените се наблюдава при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0.7%.