По-заможната част от населението тласка рязко нагоре размера на кредитите, които банките отпуска на гражданите. При това ръстът на тези заеми и като обем и като бройка значително изпреварва ръста на депозитите на населението в банковия сектор. А именно тези депозити са основния източник на средства, с които банките кредитират бизнеса. Ще припомним, че спестяванията на населението формират 56.67% от всички привлечени средства на банките, докато депозитите на фирмите само - 27.06 процента.

Но да се върнем на кредитирането за гражданите.

Според БНБ в края на декември 2021 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 0.6%, като достига 2.790 млн. броя. Размерът им се увеличава на годишна база с 13.4%, като достига 28.908 млрд. лева. В края на декември 2021 г. в сравнение с края на септември 2021 г. броят на тези кредити се увеличава с 1.5%, а размерът им - с 2.9%.

Към края на декември 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 24 процента. Тази информация е напълно в съзвучие с данните за бурния ръст на жилищните заеми, защото кредити с подобен размер не се вземат за потребление.

Още повече, че най значително увеличение, според статистиката на Централната банка, за едногодишен период и като брой - 40.2% и като обща сума - 39.8%, отчитат заемите за населението между 250 хил. и 500 хил. лева. В тази група в края на декември има 5 746 кредита (около 0.21% от всички заеми за граждани) за общо близо 1.86 млрд. лева, което е над 6.43% от общия размер на средствата предоставени от банките на хората.

А какво се случва при спестяванията? Данните на БНБ за депозитите на населението показват, че по малките депозити на гражданите - тези до 10 хил. лева, намаляват. Според изнесената информация в края на последното тримесечие на 2021 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.084 млн., като намалява на годишна база с 3%.

Размерът на тези депозити в края на декември 2021 г. нараства на годишна база с 9% и достига 66.54 млрд. лева. В края на декември 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.4%, а размерът им нараства с 3.1%. Към края на декември 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.5%.

Тези данни показват, че целият ръст в сумата на депозитите е за сметка на увеличаване на спестяванията на по-заможните групи население. А свиването на броя е заради обедняването на хората с по-малки депозити. Да не забравяме, че общия брой на депозитите до 10 хил. лева, които БНБ разделя в четири групи, заема над 84.45% от броя на всички депозити на населението, но общата сума в тях - около 10.94 млрд. лева, е едва 16.44% от всички спестявания на гражданите в банките.

Според сравнителните таблици на БНБ в края на 2021-а на годишна база броя на депозитите до 1000 лева се е свил с 5.8%, а като обща сума - с 6.3 процента. При депозитите от 1000 лв. до 2 500 лева годишното намаление в броя е 4.5%, а като обща сума - 4.6 процента.

Групата на депозитите от 2 500 лева до 5 000 лева отбелязва годишен спад в боря от 3.7% и в общата сума - от 3.8 процента. А депозитите от 5 000 лева до 10 000 лева намаляват за една година като бройка с 0.1%, а като сума отбелязват ръст от 0.2 процента. Когато говорим за тези групи депозити е важно, да уточним, че всички те на тримесечна база - периода септември-декември 2021-а, отчитат увеличение. 

Българите отсрочили над 8 милиарда лева на кредит до края на май

Българите отсрочили над 8 милиарда лева на кредит до края на май

Около 100 000 са заявените за отсрочване кредити към края на май

Причина за това вероятно са мерките на правителството за повишаване на доходите на онази част от населението, чийто основни доходи са с източник бюджетни плащания. В края на първото тримесечие на 2022-а ще може да се каже, дали при тези депозити става дума за трайно преодоляване на спада в тях или отчетения за последното тримесечие ръст е инцидентно явление.

По-важно за стабилността на банковата система и за потенциала й да бъде ефективен мотор на растежа като финансира бизнеса и гражданите, е състоянието и движението на депозитите в групите от 10 хил. до 20 хил. лева, от 50 хил. до 100 хил. лева и от 100 хил. до 200 хил. лева. причината е че всяка една то тези групи заема доста голям дял в общия размер на спестяванията на гражданите в нашите банки - съответно 13.61%, 17.46% и близо 16.15 процента.

С други думи тези три групи депозити съставляват около 47.2% от общата сума, която гражданите са поверили на банките. Ясно е че става дума за спестяванията на средната класа и е ясно също така, че един евентуален спад на тези спестявания ще доведе до натиск върху ликвидността на банките. А едно подобно развитие на събитията може да доведе до увеличаване на лихвените проценти по депозитите, което автоматично ще вдигне и лихвите по левовите заеми за населението.

За радост за момента не се наблюдават симптоми на спад в тези три групи депозити. Те отчитат стабилни годишни ръстове както в боя, така и в общите суми. Като за групата между 50 хил. лева и 100 хил. лева увеличението на общата сума на годишна база е 14.1%, а при групата от 100 хил. до 200 хил. лева годишното нарастване на общата сума е 19.3 процента.

Шампион по ръст на броя на сметките - с 24.7% и на спестяванията по тях - с 25.8%, е групата между 200 хил. и 500 хил. лева. В тази група към края на декември 2021-а има 16 406 депозита на граждани - 0.18% от общия брой, в които са концентрирани 4.62 млрд. лева - 6.94% от спестяванията на населението в банките.

С най-голям годишен спад като брой - 10.8% и като суми, са обща сума - 10.2% са депозитите над 1 млн. лева. В нея към края на 2021-а има 1052 сметки, по които милионерите съхраняват общо 2.71 млрд. лева. Свиването на тази група спестявания може да се обясни както с търсенето на по-доходоносни форми за вложения на свободните пари, така и с износ на капитали поради нестабилната конюнктура в страната. 

67% от българите са взели средно по 1 кредит и половина през 2021 година

67% от българите са взели средно по 1 кредит и половина през 2021 година

38% ползват заем, за да покрият домакински разходи, 30% – за ремонтни дейности у дома, а 14% – за консумативи на колата