Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. остава непроменен спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 4.6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 0.4%.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2.0%, както и при производството, некласифицирано другаде - с 0.4%, а увеличение е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.6%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване и при производството на химични продукти - по 0.5%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. нараства с 4.1% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е отчетено при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, добивната промишленост - със 7.9%, и преработващата промишленост - с 2.0%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.3%, както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4.0%, а намаление е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - с 3.5%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.8%.

Снимка 337215

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2017 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец. Увеличение на цените е отчетено в преработващата промишленост - с 0.1%, намаление се наблюдава в добивната промишленост - с 0.3%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.

В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.1%, и при производството на химични продукти - с 1.1%, а намаление е отчетено при производството на облекло - с 0.4%, и при производството на основни метали - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2017 г. нараства с 5.1% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 2.2%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо декември 2016 г. са отчетени при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.3%, производството на химични продукти - с 4.5%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.3%.

Снимка 337216

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар през декември 2017 г. намалява с 0.2% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 0.9%. По-съществено намаление е отчетено при производството на основни метали - с 2.4%, при производството на мебели - с 1.9%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.5%, а увеличение се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.1%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през декември 2017 г. нараства с 2.3% в сравнение със същия месец на 2016 година.

В преработващата промишленост увеличението на цените е с 1.7%. По-високи цени са отчетени при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 14.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7.0%. Намаление на цените се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 4.7%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 4.0%.