От "Булгаргаз" предлагат на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на природния газ за месец май 2020 г. да бъде с 6,67 % или с 1,68 лв. / MWh по-ниска от цената за април.

Информацията е на "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД.

Предложената цена е в размер на 23,52 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7). 

В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за м. май на 2019 г. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за м. юни на 2020 г. е по-ниска с 0,05 лв./MWh или с 0,21%.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.04.2020 г. и е неокончателна.

Предложението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за м. юни на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11.05.2020 г.