По предварителни данни през ноември 2018 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.2% под равнището от предходния месец. Това сочат данните на Националния статистически институт. 

Според данните за една календарна година има намаление от 1,8% на строителната продукция през ноември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г.

През ноември 2018 г. продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, а от сградното строителство - с 1.0%. 

На годишна база понижението на строителната продукция през ноември 2018 г., се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 2.0%, а при гражданското/инженерното строителство - с 1.5%.

През ноември 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 6.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

Снимка 399387

Източник: НСИ

Наблюдава се и по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.5%, с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.4%, и с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%.

Намаление е отбелязано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.0%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.6%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.9%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - по 9.0%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5.4%.

Според данните от НСИ през ноември индексът на промишленото производство се увеличава с 0.4% в сравнение с октомври 2018 година.Спрямо същия месец миналата година се отбелязва ръст с 1,2%.

Увеличение е отчетено в добивната промишленост с 3,2% в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.3% спрямо октомври 2018 г.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 5.2%, производството на облекло - с 3.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения - по 3.6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3.5%.

Спад има при производството на химични продукти - с 15.8%, производството на тютюневи изделия - с 10.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.5%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 5.8%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2.0%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%, и в добивната промишленост - с 2.6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 46.3%, производството на напитки - с 18.1%, производството на електрически съоръжения - със 17.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.7%.

Най-голям спад е регистриран при производството на химични продукти - с 14.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.2%, производството на облекло - с 9.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.5%.