По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. нарастват с 6.2 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 2.28 милиона, съобщава НСИ.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 422.5 хил., или 30.8% от населението в същата възрастова група. От тях 132.1 хил., или 9.3%, са обезкуражени лица.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. е 995 лв., за февруари - 987 лв., и за март - 1 036 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 006 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 1.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 5.2%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 2.6%.

Най-голямо намаление е регистрирано в дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.7%.

Най-голям е относителният дял на наетите в "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.% и 17.3%.

Най-голямото увеличение е в икономическа дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - съответно с 4.5 хил., и с 5.6%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Административни и спомагателни дейности" - с 6.8%, "Операции с недвижими имоти" - с 5.5%,"Търговия" и ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 4.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко-съобщения" - 2 347 лева.

"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" са с 1 701 лева, а "Финансови и застрахователни дейности" - 1 687 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 611 лева, "Други дейности" - 713 лева и "Строителство" - 742 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.3%, а в частния - с 9.7%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.2% и е с 0.9 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2016 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 64.3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 6.9%, или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2016 година.

През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 036.7 хил., от които 1 624.7 хил. са мъже и 1 412.0 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 50.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 55.7%, а при жените - 44.7%.

През първото тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 1 937.7 хил., или 63.8% от всички заети лица. В индустрията са заети 904.2 хил. души (29.8%), а в селското, горското и рибното стопанство - 194.8 хиляди (6.4%).

Около три четвърти от наетите лица - 2 016.5 хил. (75.3%), работят в частния сектор, а 662.8 хил. (24.7%) - в обществения.

С временна работа са 94.4 хил., или 3.5% от наетите лица.

безработните лица са 224.4 хил., а коефициентът на безработица - 6.9%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 55.2 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта.

През същия период безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете, като коефициентът на безработица достига 6.8% за мъжете и 6.9% за жените. От общия брой на безработните лица през първото тримесечие на 2017 г. 119.0 хил. (53.0%) са мъже и 105.4 хил. (47.0%) - жени.

От всички безработни 12.5% са с висше образование, 48.7% - със средно, и 38.8% - с основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 10.8% (11.1% за мъжете и 10.4% за жените).