За първи път ще се предоставя целенасочена обвързана подкрепа за земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци в планински райони.

За производството в тези райони се предвиждат облекчени условия за подпомагане, като не се изисква реализация на продукция. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.

Представените схеми за обвързана подкрепа са разработени на база дефинираните потребности, произтичащи от SWOT анализа. Те са съобразени с целите на политиката в съответните сектори.

И през следващия период обвързаното с производството подпомагане се насочва към секторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Протеинови култури". Целта е да се засили пазарната ориентация и да се повиши конкурентоспособността им.

Производителите на плодове ще получават обвързана подкрепа за трайните насаждания, включени в Регистър на трайните насаждения, за определения период на плододаване и след доказване на реализираната продукция. Производителите на десертно грозде ще бъдат подпомагани за насаждения, включени в определена сортова листа.

В обхвата на обвързаната подкрепа за оранжерийна продукция за първи път са включени и трайните насаждения ягоди и малини. Целта е да се повиши конкурентоспособността на тези култури. За да получат подпомагане по схемата, земеделските стопани трябва да са реализирали минимални и средни добиви, определени за всеки вид култура.

При подпомагането, насочено към производителите на зеленчуци, се въвеждат изисквания за използване на стандартни и сертифицирани семена. Предлага се условие за напояване на площите, на които се отглеждат заявените за подпомагане зеленчуци.

За производителите на картофи се въвежда и изискване за регистрация в Българска агенция по безопасност на храните съгласно Закона за защита на растенията. На заявените площи за подпомагане също трябва да се извършва напояване и да са спазени всички агротехнически мероприятия.

През новия програмен период ще продължи и подкрепата за производителите на протеинови култури, включително за производството на фасул.