Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3% спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 2.9%, и в преработващата промишленост - с 0.2%.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 2.4%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.6%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 0.8%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.7%.

Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 4.7% в сравнение със същия месец на 2016 година.

На вътрешния пазар индексът на цените на производител през юли 2017 г. е с 2.4% над равнището от предходния месец. Увеличение има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.9%, докато намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 0.6%, и в преработващата промишленост - с 0.1%. Намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на химични продукти - с 3.0%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.6%, а увеличение е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.5%, и при производството на основни метали - с 1.2%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2017 г. нараства с 5.3% в сравнение със юли 2016 г.

Индексът на цените на производител на международния пазар през юли 2017 г. е с 0.7% под равнището от предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетено намаление на цените с 0.3%. По-ниски цени са регистрирани при производството на химични продукти - с 2.0%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%, а увеличение се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.1%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.0%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през юли 2017 г. нараства с 3.5% в сравнение със същия месец на 2016 година.