Стресът на работното място е акцентът на тазгодишния Световен ден по безопасност и здраве при работа, който отбелязваме на 28 април.

"Стресът на работното място: колективно предизвикателство", това е рискът, на който Международната организация на труда обръща специално внимание, гласи съобщение на Главна инспекция по труда.

Всички изследвания, включително и в България, проведени през последните години, потвърждават наличието на стрес при работа. Това е валидно във всички страни, във всички професии и при всички работещи.

Европейското изследване на предприятията по отношение на новите рискове (ESENER) показва, че инцидентите, мускулно-скелетните увреждания и стресът при работа са сред главните проблеми в сферата на труда. Данните за стреса в различните страни - членки на ЕС показват, че в някои икономически дейности, например  здравеопазване, на стрес са изложени между 50% и 60% от работещите.

Според Международната организация на труда (МОТ) стрес е вредна физическа и емоционална реакция, причинена от дисбаланса между възприеманите искания и възприеманите ресурси и възможностите на индивидите да се справят с тези искания.

Стресът на работното място се появява, когато изискванията към полагания труд не съответстват или надхвърлят възможностите на работещите, не са осигурени необходимите ресурси за справяне с поставените задачи, както и когато знанието или възможностите на работниците и служителите не съответстват на очакванията на работодателя.

В същото време, в резултат на постоянно променящата се социално-икономическа среда, несигурната ситуация на пазара на труда, засилващата се конкуренция сред производители, води до постоянно завишаване на изискванията към работещите и очакванията на работодателите, което увеличава стресогенните фактори.

В стресова работна среда поведението на работещите е различно. За работещите в нея са характерни емоционални разтройства, поведенчески проблеми, водещи до рискове от поява на психически и физически болести. Производителността на труда им, както и качеството на изпълнението на задачите намаляват, което е проблем за работодателите.

Върху работата влияе и стресът, предизвикан от проблеми извън работното място. Затова от международната организация по труда (МОТ) отчитат, че справянето с него е колективно предизвикателство.

Решения трябва да се търсят както от работодателите, работниците, специалистите по безопасност и здраве, службите по трудова медицина, контролните органи и т.н., така и от обществото като цяло, чрез подкрепящи политики и програми за съвместяване на личния и професионалния живот.

Стресът на работното място може да бъде овладян чрез различни мерки като поставяне на ясни и точни задачи, съобразени с възможностите на работниците и служителите и с оптимален срок за изпълнение, по-чести срещи между работещи и ръководители за обсъждане на проблеми, обучения за повишаване на квалификацията и уменията, терапевтични програми за овладяване на стреса, организиране на тиймбилдинги и др.

Според законодателството у нас работодателят носи отговорност за всеки елемент на работната среда, свързан със здравето и безопасността, включително и психосоциалните фактори, които пораждат стрес.

Материали, свързани със стреса и психосоциалните рискове могат да се открият на сайта на ИА ГИТ, секция "Информационни кампании".

Специално внимание на проблемите със стреса на работното място е отделено и в разработените материали по проект "Превенция за безопасност и здраве при работа", както в аналитичните, така и в практическите инструменти за оценка на риска.