Средната месечна работна заплата за септември 2009 г. е нараснала в номинално изражение със 7 лева спрямо месец юни 2009 година, съобщава НСИ.
Наетите на трудов договор обаче намаляват с с 2.7% спрямо юни 2009 г. и достигат до 2.34 милиона души.

През трето тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата намалява с 0.9% до 583 лв. спрямо второ тримесечие на 2009 година.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-високо намаление на средната месечна работна заплата, са Финансови и застрахователни дейности с 12.1% и Държавно управление с 4.8%.

Увеличение на трудовото възнаграждение на наетите през трето тримесечие на 2009 г. спрямо предходното тримесечие се наблюдава в икономически дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" и "Образование", съответно с 4.2% и 3.2%.

Най-голямо намаление на заетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 14.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство" - 13.0% и „Строителство" - 7.0%.

Спрямо юни на 2009 г. увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава единствено в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" - 23.2% и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството" - 18.5%, в които броят на наетите спрямо юни 2009 г. намалява съответно с 1.9%. и 0.9%.

В края на септември 2009 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 6.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление е регистрирано в следните икономическите дейности „Строителство" с 16.30%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през трето тримесечие на 2009 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
- „Производство и разпределение на електрическата и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1294 лева;
- „Финансови и застрахователни дейности" - 1191 лева;
- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 952 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в:
- „Хотелиерство и ресторантьорство" - 382 лева;
- „Административни и спомагателни дейности" - 433 лева;
- „Други дейности" - 441 лева.

Спрямо трето тримесечие на 2008 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.0%, а в частния сектор - с 12.5%.