През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 218 800 деца, или с 1% по-малко в сравнение с предходната година. Това показват данни на Националния статистически институт.

Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26 500 и 23 000 ученици, а записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 229 500. Към края на 2018 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" у нас се обучават 6 467 лица, от които 504 са чужденци.

Към 1 декември 2018 г. в страната са работели 1 834 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 218 800 деца, от които 113 000 (51.6%), са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1%.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям - 154, а за селата - 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19 800 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души, или с 0.9%. Детските учители са 18 500 - 93.7% от педагогическия персонал. През учебната 2018/2019 година в страната функционират 101 лицензирани частни детски градини. Те са посещавани от 4 606 деца, или 2.1% от записаните в детските градини.

Към края на 2018 г. учебни занятия се водят в 1 955 общообразователни училища, от които 131 начални, 1 173 основни, 68 обединени, 115 гимназии и 468 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 14 поради закриване или преобразуване. Учениците са 581 300, от които 86 100 са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

Снимка 420252

Източник: НСИ

През учебната 2017/2018 година 16 300 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 13 900 са се обучавали в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7 500, или 46.1%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 6 500, или 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 8.8%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71 800, а средно образование - 26 500 ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 85.2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91.9%. Учителите в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 50 800. От тях 94.4% са със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", 4.9% са завършили "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.4% от общия брой на учителите.

Към 1 октомври 2018 г. в страната функционират 78 частни общообразователни училища, от които 4 начални, 31 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 10 113 ученици, или 1.7% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 359 професионални гимназии и 25 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 136 200. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.1% от общия брой на учениците в тази образователна степен. През 2018 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 23 000 души.

Снимка 420254

Източник: НСИ

Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 530 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки.
  •  Втора и трета степен професионална квалификация през 2018 г. са придобили съответно 2 500 и 13 400 ученици.
  • 783 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите "Технически науки и технически професии" - 25%, следван от този на учениците в "Стопански науки и администрация" - 21.3%.

При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водещи са областите "Сигурност и безопасност" - 73.3%, и "Стопански науки и администрация" - 15.7%. През учебната 2018/2019 година 1 073 ученици се обучават в 33 частни професионални гимназии и частни професионални колежи с прием след средно образование, което е 0.8% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите в професионалното образование са общо 11 700, като 94.7% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър". В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи са записани 20 600 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 9 100, втора степен - 6 200, трета степен - 5 200, и четвърта степен - 58 души.

През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", е 229 500, което е с 6 900, или с 2.9%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

За придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" в колежите се обучават 8 181 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 346 души, или с 4.1%. От общия брой студенти в тази образователно-квалификационна степен 1 501 души, или 18.3%, са записани в частни колежи.

Преподавателите в колежите са 692, от които на основен трудов договор са 321, или 46.4%. През 2018 г. ОКС "професионален бакалавър" са придобили 1 869 студенти, от които жените са 59.1%.

Снимка 420253

Източник: НСИ

Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образованието:

  • - "Здравеопазване" - 665 души;
  • - "Персонални услуги" - 332 души;
  • - "Технически науки и технически професии" - 297 души;
  • - "Бизнес и администрация" - 295 души;
  • - "Образование" - 103 души.

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 214 800 души, като спрямо предходната година техният брой намалява с 6 400, или с 2.9%. В частни учебни институции се обучават 26 800 студенти, или 12.5% от записаните в ОКС "бакалавър" и "магистър".

През учебната 2018/2019 година студентите - български граждани, са 199 400, или 92.8% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 7 600, или с 3.7%. Чуждестранните студенти са 15 400, което е с 8.5% повече спрямо миналата учебна година и с 37.8% повече спрямо учебната 2014/2015 година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 24.6%, следват тези от Обединеното кралство - 15.3%, Германия - 8.9%, Турция - 7.9%, и Украйна - 5.8%.

През 2018 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 51 200 души, от които придобилите ОКС "бакалавър" са 27 800, а ОКС "магистър" - 23 400. Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование "Бизнес и администрация" - 15 204 души, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 6 113 души, и "Образование" - 4 875 души.

През учебната 2018/2019 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 21 100 души, от които жените са 50%. На основна работа са 13 200, или 62.5% от преподавателите.

Към 31 декември 2018 г. у нас се обучават общо 6 467 докторанти. В сравнение с предходната 2017 г. броят им намалява с 97 души, или с 1.5%.

Чуждестранните докторанти са 504, или 7.8% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция - 24%, следвани от докторантите от Израел (10.5%) и Косово (7.1%). В частни институции са зачислени 3.9% от докторантите, като от тях 103 души, или 40.4%, са чужденци.

През 2018 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 1 365 души, от които 725, или 53.1%, са жени.