Нови правила за прием в първи клас се въвеждат с наредба на Министерството на образованието и науката (МОН).

Проект е публикуван на сайта на ведомството, като 3 години уседналост ще дава най-голям шанс за прием в първи клас.

За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

Министър Вълчев въвежда единна система за прием в първи клас в София

Министър Вълчев въвежда единна система за прием в първи клас в София

Постепенно учителската заплата ще стане по-висока от средната за страната

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището се разпределят в следните групи:

Първа група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

Втора група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

Трета група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Четвърта група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението

За разпределянето в групите се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

  1. дете с трайни увреждания над 50%;
  2. дете с двама починали родители;
  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
  5. други критерии определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.