Българската стопанска камара (БСК) настоя за основни промени в образователната система в страната за по-добро развитие на икономиката и обществото. Предложенията са насочени към просветния министър Красимир Вълчев и са във връзка с проведената среща на камарата с с ръководствата на национално представителните работодателски организации.

На първо място БСК иска да се преустанови "дезертирането на държавата" от изпълнение на конституционното задължение за обхващане на всички подрастващи до 16 г. в системата на училищното образование. От камарата подчертават, че над 23% от учениците напускат преждевременно образователната система в страната, както и че над 40% от учениците са функционално неграмотни. Данните са от тестове на PISA.

Стопанската камара вижда решението на тези проблеми в прилагането на различни инструменти за социално подпомагане, както и в осигуряването на необходимите средства за обезпечаване овладяването на български език от всички учащи.

От БСК искат да се промени подходът при реализация на т. нар. дуално обучение в училищното образование чрез прилагане на трудови договори за обучение вместо учебните стажове и практики.

Стопанската камара подчертава и нуждата да се преразгледа системата на акредитация на висшите училища и университети за повишаване на качеството на учебния процес. За целта от камарата искат забрана за втори трудов договор на основния преподавателски състав, както и обвързване на финансирането със сегашните и бъдещи потребностите на икономиката и обществото.

Не на последно място БСК настоява за допълнително финансиране за Българската академия на науките (БАН) и въвеждане на образователен и квалификационен профил на българските граждани чрез интеграция на регистрите и информационните системи, поддържани в Министерството на образованието и науката (МОН) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).