Детските градини също да осигуряват психологическо наблюдение над децата ще предложи пред Министерство на образованието депутатът от ДПС Фатме Илияз. В момента в детските заведения няма психолози, което според народния представител е повод за тревога.

Това е възрастта, в която се оформят моделите на поведение. Без професионална намеса може да се окаже, че бъдещите ученици не са подготвени за новите условия в българското училище, смята Илияз, цитирана от Днес+. Депутатът отчита факта, че финансов ресурс за разкриването на щат във всяка детска градина няма.

Според народния представител би могло обаче определен брой психолози според големината и нуждите на мрежата от детски градини в отделните градове да работят към общината и по график да наблюдават и консултират децата, родителите и педагозите, работещи там.

Илияз ще отправи предложението към министъра на образованието Даниел Вълчев по време на обсъжданията на промените в Закона за народната просвета.
Депутатът приветства намерението на ведомството да промени нормативната база, така че всички училища да имат психолози. В момента учениците в малките училища са лишени от специализирана психологическа помощ.

Причина са нормативните изисквания, според които работно място за длъжността "педагогически съветник" може да се открива за училище или група училища с над 500 ученици в едно населено място. Два щата за длъжността се разкриват в училищата с над 1200 ученици.

По данни на СБУ към КНСБ в 180 училища на бургаска област има едва 40 психолози. В останалите учебни заведения, които имат право на щат, длъжността "педагогически съветник" се заема от педагог или преподавател по друг предмет.

И ако досега това е било достатъчно, то вълната от училищно насилие, към която всеки ден се добавят нови, все по - тъмни щрихи, налага вземането на незабавни мерки и назначаването на наистина квалифицирани кадри, смята народният представител.

Парадоксално е, че заради изискването за минимален брой на учениците, психолози няма в повечето бургаски професионални гимназии, където се обучават предимно момчета и при които агресията е присъща за възрастта и най-трудна за овладяване. Практиката показва също, че в повечето случаи статутът на педагогическите съветници е неясен.

Освен преките си служебни задължения те често биват превръщани и в администратори. Обичайна практика е именно педагогически съветници да бъдат назначавани за заместник- директори.