Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила препоръка до служебния министър на образованието и науката Николай Денков с настояване за стартиране на широка информационна кампания и при необходимост промяна на правилата за балообразуването при кандидатстване във висши учебни заведения (ВУЗ). Подробно писмо по темата тя подготвя и към Съвета на ректорите в България.

Повод за препоръката на Ковачева са жалби и запитвания от ученици, родители, учители и директори, в които изразяват притеснение и несъгласие с начина, по който от тази година, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), който влезе в сила през 2016 г., при балообразуването ще се вземат оценки от долен курс, т.е. VIII, IX и X, а не от горен - XI и XII клас. Първите ощетени са децата, които през учебната 2020/2021 г. са завършили X и XI клас, тъй като решението ги връща назад. Промяната се явява внезапна за тях и не е предвидена никаква възможност да се явят на поправителен, за да повишат оценките си от по-долен клас.

Родители са поставили множество въпроси, свързани с промените в образователната система, въведени със ЗПУО. Споделили са, че не са наясно кои оценки в крайна сметка ще бъдат балообразуващи за учениците, които може да решат да кандидатстват във ВУЗ с предмет от общообразователната подготовка, който не се изучава във втори гимназиален етап и съответно не фигурира в дипломата за завършено средно образование.

В препоръката си Диана Ковачева е посочила още, че е особено сериозен е и проблемът за децата, които ще бъдат в XI и XII клас през учебната 2021/2022 г. и се оказват в заварено положение, тъй като за първи път към тях ще се приложи ЗПУО.

Тя отбелязва, че те са първият набор, започнал по новия учебен план, заложен в закона, но липсата на абсолютно всякакви разговори за промените, както и възможността, предоставена на висшите учебни заведения за автономни решения са предизвиквали тревога и огромно напрежение в родители, ученици, преподаватели и директори на училища.

Жалбоподателите твърдят, че промените в балообразуването при кандидатстване във ВУЗ са несправедливо решение спрямо тях, защото в VIII и IX клас повечето ученици още не са ориентирани какво ще кандидатстват, поради което не са наясно кои са предметите, които ще са балообразуващи и не са достатъчно мотивирани, за да постигат високи оценки по предмети, с които биха кандидатствали.

Омбудсманът е алармирал, че много от учениците ще бъдат поставени в неравностойно положение, защото нямат срочни и годишни оценки за VIII клас по общообразователните предмети. Тъй като планът за обучение в различните училища е различен. Една част от тези ученици не са изучавали общообразователни предмети като химия, биология, история в VIII клас, например учениците от паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

В жалбите се посочва, че нито учениците, нито родителите са били запознати с тези промени при постъпването им в VIII клас, за да са наясно със своето обучение и с това, което им предстои.

Гражданите се интересуват и кои документи ще бъдат изисквани от ВУЗ при кандидатстване, тъй като в дипломата за средно образование ще фигурират само оценките по предметите, изучавани през втори гимназиален етап.

Посочват, че няма яснота и относно това каква тежест ще имат съответните балообразуващи оценки за всеки ВУЗ, тъй като университетите имат право да решат тези въпроси, а това все още не се е случило.

Важен аспект на проблема, описан от граждани, е свързан и с учениците, които се обучават съгласно (ЗПУО) и Наредбата за профилирана подготовка и ще полагат Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по профилиращ предмет при завършване на ХІІ клас.

Гражданите настояват тези ученици да кандидатстват с оценките си от втори гимназиален етап ( XI и XII клас) и от ДЗИ по профилиращи предмети, защото в противен случай се губи смисълът на обучението в една от най-актуалните към момента области - тази на STEM науките. Също така отправят предложение в балообразуването и приема в Медицинските университети (МУ) да се регламентира включване на оценките от ДЗИ по профилиращите предмети биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда или оценката по предметите от втори гимназиален етап чрез по-висок коефициент от този на учениците, които ще участват с оценка от ДЗИ по общообразователна подготовка или оценка от първи гимназиален етап.

Гражданите намират, че са необходими промени в нормативната уредба, свързани с балообразуването при кандидатстване във висши учебни заведения, които да действат занапред и да се отнасят за учениците, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат в VIII клас.

Недоволстват, че липсва яснота относно форматите и съдържанието на изпитите във ВУЗ през 2022 г. и информират, че нито те, нито учителите са запознати с учебното съдържание, към което трябва да насочат своята подготовка.

Диана Ковачева очаква, че ще бъдат предприети мерки от страна на МОН, така че още в началото на учебната година всички ученици от гимназиалните етапи на образование, както и родителите им, да бъдат информирани за важните за тях и бъдещето им промени в гимназиалното образование, предвидени в ЗПУО, влязъл в сила от 2016 г.