Започна общественото обсъждане на проектите на учебни програми за IV и за Х клас по всички общообразователни предмети. Проектите вече са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на образованието и науката (МОН).

Ако бъдат утвърдени, ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници, по които ще се преподава най-рано през учебната 2019-2020 година.

Вълчев спира черно-белите учебници

Вълчев спира черно-белите учебници

Били образователна дискриминация

Припомняме, до момента са утвърдени учебните програми за предходните класове - I, II, III, V, VI, VII, VIII и IХ клас.

Преди да бъдат публикувани за финално обсъждане, проектите по по-чувствителните предмети като български език и литература, история и цивилизация, философия, както и по ключови общообразователни предмети в IV клас бяха обсъдени на специално организирани допълнителни срещи с учители от всички 28 региона на страната.

На последната среща през август учители по БЕЛ подкрепиха представеното съдържание за Х клас по двата компонента на учебния предмет - работа върху книжовноезикови норми и върху творби само от български автори.

Учителите одобрили всички проекти за учебници

Учителите одобрили всички проекти за учебници

Два учебника са получили оценка "Неприложим в практиката", тъй като не са предоставени

Учителите по история и цивилизация и представителите на академичната общност също подкрепиха новия подход при реализация на концепцията за обучението по история и изтъкнаха намерения добър баланс между учебно съдържание и броя часове за придобиване на компетентности.

На сайта на МОН са публикувани за обществено обсъждане и проекти на 28 актуализирани учебни програми за обучението по майчин език и адаптирани учебни програми за лица над 16 години, които имат завършен начален етап или са преминали успешно през курсове за ограмотяване.

В Босилеград пропищяха от проблемите с обучението по майчин език

В Босилеград пропищяха от проблемите с обучението по майчин език

Осигуряването на учебници на български се бави от години

Проектите на програми по майчин език са съответно по турски, иврит, арменски и ромски език за ученици от І клас до VІІ клас.