Обществени съвети действат в 98 % от училищата в страната, съобщават от Министерството на образованието и науката. Съветите са сформирани в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

В обществените съвети членовете участват на доброволни начала и безвъзмездно. Те не могат да бъдат членове на училищното настоятелство, уточняват от МОН.

За подобряване на качеството на образованието в 2366 от общо 2444 училища у нас ще си сътрудничат представители на родителите, местната власт, педагогическите колективи и други.

Обществени съвети не са успели да сформират едва 78 училища. Причините за това са различни, като варират от удължената ваканция и кратките срокове за избор на членове до затруднена комуникация с родителите или отказът им да се ангажират.

В 1606 детски градини от общо 1881 в страната също са сформирани обществени съвети.

Въпросните съвети могат да одобрят стратегия за развитие на детската градина или училището, да участват в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програма за превенция на ранното напускане и на програма за предоставяне на равни възможности, и програма за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Изборът на ученически униформи също може да бъде обсъждан от Обществения съвет. Той може да взима участие и в атестирането на директорите.